Monday, June 9, 2008

KEFAHAMAN YANG SEBENAR TENTANG BIDA'H


Bida'h dari segi bahasa:

Untuk memudahkan kita memahami bida'h dan mendapat kefahaman tentang perkara tersebut dengan pemahaman yang betul(sohih) kita mestilah mengetahui penta'rifnya terlebih dahulu.


Bida'h bermaksud "Sesuatu perkara baru dan apa yang dicipta dalam urusan agama setelah sempurnanya agama tersebut"( Mu'jam Asasi). Ulama telah berpendapat pembahagiannya dari segi bahasa;


Ibnu Sakit: "Bida'h merupakan semua perkara baru, dan kebanyakkan perkara baru yang dilakukan oleh pelakunya secara u'ruf (adat) merupakan sesuatu yang dicela."


Abu Adnan: "Orang yang melakukan bida'h ialah orang yang melakukan sesuatu perkara yang mana perkara tersebut tidak pernah dilakukannya, dan seseorang yang mencipta sesuatu perkara iaitu orang pertama yang melakukan sesuatu perkara yang tidak ada orang lain yang melakukan perkara tersebut sebelumnya"Bida'h dari segi syara':

Secara ringkasnya terdapat dua cara yang digunakan oleh ulama-ulama kita dalam memberikan pengertian bida'h dari segi syara'. Cara-cara tersebut ialah:1- Cara yang pertama: Iaitu cara Sulthonul Ulama I'zuddin bin Abdul Salam yang mengungkapkan bidaa'h dengan ungkapan, sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan beliau membahagikannya kepada beberapa hukum.


Sepertimana yang diungkapkan oleh beliau didalam kitabnya Al-Qawaid bida'h merupakan sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan ianya terbahagi kepada beberapa bahagian: "Bida'h wajib, bida'h haram, bida'h sunat, bida'h makruh, dan bida'h harus. Dan jalan untuk menilai perkara tersebut adalah dengan menggunakan kaedah-kaedah syara', seandainya perkara tersebut termasuk didalam kaedah-kaedah wajib maka ianya merupakan bida'h yang wajib, sekiranya perkara tersebut termasuk didalam kaedah-kaedah haram maka ianya merupakan bidaa'h yang haram, sekiranya perkara tersebut termasuk didalam kaedah-kaedah sunat maka ianya merupakan bida'h yang sunat, sekiranya perkara tersebut termasuk didalam kaedah-kaedah makruh maka ianya merupakan bida'h yang makruh, sekiranya perkara tersebut dalam kaedah-kaedah harus maka ianya merupakan bida'h yang harus"Makna bidaa'h tersebut dikuatkan lagi oleh Imam Nawawi sepertimana kata-kata beliau yang dinaqalkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani didalam kitabnya Fathul Bari: "Setiap perkara yang tidak berlaku didalam zaman Nabi Muhmmad s.aw dinamakan bida'h, akan tetapi sebahagian daripada perkara tersebut adalah bida'h hasanah(baik) dan sebahagian lagi sebaliknya iaitu bida'h mazmumah(yang dikeji).
2- Cara yang kedua: Iaitu cara ulama'-ulama' yang menjadikan pengertian bida'h dari segi syara' lebih khusus daripada daripada pengertiannya dari segi bahasa, maka mereka menjadikan bida'h merupakan bidaa'h mazmumah(yang dikeji) sahaja. Sepertimana yang dikatakan oleh Ibnu Rejab Al-hambali yang tercatit didalam kitab Jamiu'l U'lum Walahkam:


" Maksud bida'h ialah sesuatu perkara baru yang tidak ada asalnya dari syara' yang menunjukkan tentang perkara tersebut, dan adapun perkara yang ada asal dalam syara' maka ianya bukanlah bida'h, ianya merupakan bidaa'h dari segi bahasa sahaja."Pada hakikatnya tiada perbezaan diantara dua pengertian dan pemahaman tersebut, perbezaan yang wujud diantara keduanya hanyalah cara untuk sampai kepada kefahaman yang disepakati tersebut. Bida'h Mazmumah yang mendapat dosa oran yang melakukannya ialah bida'h yang tidak ada asalnya di dalam syariat islam, dan itulah yang dimaksudkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kitabnya Sohih Muslim:


Maksudnya: "setiap bida'h itu dholalah(sesat) "Ini merupakan kefahaman yang jelas dan sorih daripada para imam fuqaha', dan para ulama'. Jesteru itu Imam Al-baihaqi telah meriwayatkan kata2 Imam Syafie didalam kitab karangannya "Manaqibul As-Syafie":


" Perkara-perkara baru terbahagi kepada dua, yang pertama: Perkara-perkara baru yang menyalahi Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma' maka ianya adalah bida'h dholalah(sesat), kedua: Perkara-perkara baru baru daripada perkara yang baik tidak bertentangan daripada salah satu perkara diatas maka ini adalah perkara baru yang tidak dicela(bida'h hasanah).Telah berkata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali didalam kitab Al-Ihya': "Bukanlah semua perkara yang dicipta(bida'h) ditegah daripada dilakukan, bahkan yang ditegah adalah bida'h yang bertentangan dengan sunnah yang telah thabit, dan perkara yang telah ditetapkan syara"Imam Nawawi telah menaqalkan kata-kata Sulthonul Ulama' I'zuddin bin Abdul Salam didalam kitab Tahzib Al-Asma' Wal-Lughat: " Syeikh Izuddin bin Abdul Salam telah berkata di akhir kitab Al-Qawaid, bida'h terbahagi kepada beberapa pembahagian, wajib, haram, sunat, harus…"dan Imam Nawawi telah berkata sepertimana itu juga ketika membincangkan hukum bersalaman selepas solat didalam kitabnya Al-Azkar: " Ketahuilah sesungguhnya bersalaman disunatkn dalam setiap pertemuan, dan apa yang dilakukan oleh manusia bersalaman selepas solat Subuh dan Asar tidak ada asal dalam agama, akan tetapi tidak mengapa melakukannya, sesungguhnya asal bersalaman itu adalah sunat "Telah berkata Ibnu Athir didalam kitabnya An-Nihayah: " Bida'h itu dua bahagian: " Bida'h huda(ada petunjuk) bida'h dholal(sesat) bida'h sesat ialah bida'h yang bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya maka ianya berada dalam kedudukan yang dikeji dan mungkar, manakala sesuatu perkara yng berada ditempat yang umum tidak diharuskan Allah dan tidak digalakkan oleh nabi maka ianya berada dalam kedudukan yang dipuji." Dan kemudian beliau berkata: "Bida'h Hasanah pada hakikatnya merupakan sunnah, dan dita'wilkan apa yang terkandung didalam hadis :"Setiap perkara baru adalah bida'h" adalah perkara yang tidak bertentangan dengan usul syariat dan tidak bertentangan dengan sunnah.Begitu sepertimana yang dikatakan oleh Ibnu Manzur dalam memberikan pengertian bida'h dari segi istilah: " Bida'h huda(ada petunjuk) bida'h dholal(sesat) dan bida' sesat ialah bida'h yang bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya maka ianya berada dalam kedudukan yang dikeji dan mungkar, manakala sesuatu perkara yng berada ditempat yang umum tidak diharuskan Allah dan tidak digalakkan oleh nabi maka ianya berada dalam kedudukan yang dipuji"Tidak sepatutnya perkara tersebut bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syara', kerana Rasulullah telah menjanjikan pahala kepada mereka yang memulakan bida'h hasanah. Sabda beliau: "Barang siapa yang memulakan sesuatu perkara yang baik maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang beramal dengan perbuatan tersebut." Dan Nabi telah bersabda: " barangsiapa memulakan sesuatu perkara yang buruk maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang beramal dengan perbuatan tersebut"(Sohih Muslim).Saidina Umar telah berkata: "Sebaik-baik bida'h ini". Apabila sesuatu perkara itu merupakan sebahagian daripada perkara-perkara yang baik dan termasuk didalam kedudukan yang terpuji, maka dia menamakannya bidaa'h dan memujinya, kerana Nabi Muhammad tidak melakukannya, Nabi hanya solat secara berjemaah selama beberapa malam kemudian meninggalkan perkara tersebut, serta perkara tersebut tidak dilakukan pada zaman Saidina Abu Bakar, oleh kerana itu dinamakan perkara tersebut bida'h, dan pada hakikatnya perkara tersebut adalah sunnah Nabi bersabda: "Hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafau' Rasyiddin selepasku.Bagaimanakah penilaian ulama-ulama kita terhadap bida'h?


Jumhur(majoriti) ulama' telah berpendapat bida'h terbahagi kepada beberapa bahagian, sepertimana yang telah dikatakan oleh ulama-ulama kita:


Mazhab Syafie: Imam Syafie, dan pengikut-pengikutnya Izuddin bin Abdul Salam, Imam

Nawawi, dan Abu Syamah.Mazhab Maliki: Al-Qarafi,Az-ZarqaniMazhab Hanafi: Ibnu Jauzi


Mazhab Zohiri: Ibnu HazmiDisini bolehlah diselarikan pendapat-pendapat tersebut berdasarkan penta'rifan yang ditetapkan oleh Sulthonul Ulama' I'zuddin bin Abdul Salam didalam kitabnya Al-Qawaid, bida'h terbahagi kepada beberapa pembahagian, wajib contohnya: Mempelajari ilmu nahu yang digunakan untuk memahami kalam Allah, dan ini wajib kerana pembelajaran ilmu tersebut perlu untuk melindungi syariah, dan sesuatu yang tampanya tidak sempurna perkara yang wajib maka hukumnya adalah wajib, Bid'ah yang haram, seperti Mazhab Qadariyyah, Jabariyyah, Murjiah, Mujassimah. Bid'ah sunat seperti membina madrasah, sekolah. Bid'ah makruh seperti memperhiaskan masjid. bid'ah Harus seperti Bersalaman selepas solat Subuh dan Asar. Ulama-ulama' tersebut menguatkan hujah mereka yang bida'h itu terbahagi kepada lima bahagian berdasarkan pelbagai dalil, diantaranya:


1. Kata-kata Saidina Umar tentang solat terawih secara berjemaah di masjid: "Sebaik-baik bida'h ini"


عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي عنه ليلة في رمضان فقد روي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولهMaksudnya: Daripada ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Qari, katanya: Pada satu malam di bulan Ramadan aku keluar bersama Sidina ‘Umar bin al-Khattab radhiallahu 'anh ke masjid. Ketika itu orang ramai berselerakan. Ada yang solat bersendirian, ada pula yang bersolat dan sekumpulan (datang) mengikutinya. ‘Umar berkata: “Jika aku himpunkan mereka pada seorang imam adalah lebih baik.” Kemudian beliau melaksanakannya maka dihimpunkan mereka dengan (diimamkan oleh) Ubai bin Ka‘ab. Kemudian aku keluar pada malam yang lain, orang ramai bersolat dengan imam mereka (Ubai bin Ka‘ab). Berkata ‘Umar: “Sebaik-baik bid‘ah adalah perkara ini, sedangkan mereka yang tidur (solat pada akhir malam) lebih dari apa yang mereka bangun (awal malam). (Riwayat Al-Bukhary)2. Ibnu Umar menamakan Solat Dhuha yang dilakukan secara berjemaah di masjid sebagai bida'h dan ianya merupakan diantara perkara-perkara yang baik.


روي عن مجاهد قال:" دخلت أنا و عروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة, واذا ناس يصلون في المسجد

صلاة الضحى, فسألناه عن صلاتهم, فقال: بدعة" (صحيح البخاري)


Maksudnya: Diriwayatkan daripada Mujahid beliau telah berkata: Aku telah masuk bersama Urwah bin Zubair ke dalam masjid ketika itu Abdullah bin Umar sedang duduk di dalam bilik Aisyah dan sekolompok mausia sedang solat Dhuha berjemaah di dalam masjid, maka kami bertanya beliau tentang solat mereka, maka beliau menjawab: bida'h.3. Hadis-hadis yang memberi faedah kepada pembahagian bida'h kepada hasanah dan saiyiah.


قال النبي: "من سن سنة حسنة, فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة, ومن سن سنة سيئة, فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم

القيامة"


Maksudnya: "Barang siapa yang memulakan sesuatu perkara yang baik maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang beramal (mengikuti) perbuatan tersebut, dan barangsiapa yang memulakan sesuatu perkara yang buruk maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang beramal (mengikuti) perbuatan tersebut sehingga hari kiamat"(Sohih Muslim).Daripada perbincangan diatas telah jelas kepada kita terdapat dua pendapat tentang bida'h. Pendapat yang (ijmal)ringkas iaitu pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Rejab Al-hambali dan selainnya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan seseorang yang diberikan pahala sekiranya melakukannya dan disyaria'tkan supaya melakukannya tidaklah dinamakan bida'h dari segi syara' dan ianya merupakan bida'h dari segi lughah. Dan beliau bermaksud perkara tersebut tidak dinamakan bida'h mazmumah dari segi syara'. Dan pendapat yang kedua pendapat yang tafsil(terperinci) sepertimana yang telah disebut oleh Izuddin bin Abdul Salam, apa yang kita mahukan adalah pendapat yang terperinci seperti yang disdbut oleh Izuddin bin Abdul Salam.Jesteru itu berdasarkan apa yang telah kita perbincangan diharap sahabat-sahabat dapat memahami masalah tersebut secara sempurna, kerana seandainya kita gagal memahaminya ianya boleh memberikan kesan buruk dalam pemikiran kita secara khususnya dan umat Islam yang lain secara umumnya. Begitu juga cara kita menilainya dalam permasalahan feqah. Kita dapat lihat sebahagian daripada saudara kita jahil dalam menghukum saudara-saudara yang lain dengan mengatakan saudaranya itu ahli bida'h, ahli fasiq, ahli neraka dan lain sedangkan pada hakikatnya merekalah yang gagal menguasai perkara tesebut, dan hanya mengambil sebahagian pandangan ulama' sebagai hujah mereka. Kita mohon perlindungan daripada Allah diatas kejahilan mereka terhadap perkara yang telah jelas ini. Marilah kita sama-sama memohon keselamatan dan rahmat dari tuhan. Wallahua'lam.Rujukan : Kitab Al-Bayan
Karangan : Mufti mesir - Dr. Ali Jumah

7.00pm 18/06/2008

Syari' Madrob, Mansurah

Mesir. ِ


No comments:

Related Posts with Thumbnails