Monday, April 28, 2014

PELABURAN DALAM ISLAM

Pengertian:

Pelaburan dalam bahasa arab ialah mudharabah  مضاربة ( lahjah penduduk iraq juga merupakan istilah yang digunakan dalam mazhab hanafi dan hambali) atau muqaradhah مقارضة ( lahjah penduduk hijaz juga merupakan istilah yang digunakan dalm mazhab maliki dan syafie )

Dari sudut istilah pula bermaksud: " Akad perkongsian keuntungan, salah seorang mengeluarkan harta dan salah seorang mengeluarkan tenaga " (mazhab hanafi)

Dalil pengharusan pelaburan:

1. Al- Quran:

( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ )

maknanya: "Dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah (surah al-muzammail ayat 20)

2. Al-Hadis

Daripada Saidina Ibnu Abbas telah berkata: " sesungguhnya Abbas bin Abdul Muttalib sekiranya memberikan harta untuk melabur mensyaratkan kepada pengusaha tersebut supaya tidak membawa harta tersebut melintasi laut, menuruni lembah dan membeli binatang yang hidup.Jika dia melakukan juga, dia hendaklah menanggung ganti rugi. Syarat tersebut telah sampai kepada Rasulullah s.a.w dan baginda mengharuskannya"  - Dhaif diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi -

3. Ijma ulama'

Ijma' ulama' mengharuskan mudharabah sebagai rukhsah (keringanan) atau istihsan (sesuatu yang dipandang baik oleh mujtahid) - nihayatul muhtaj -

Sifat akad mudharabah

Akad mudharabah mengikut pandangan jumhur ulama' sifatnya harus dibatalkan oleh kedua-dua pihak, sama ada pelabur ataupun pengusaha tanpa keizinan dari pihak satu lagi. - mugni muhtaj -

Namun seandainya ada syarat yang disepakati sebelum pelaburan dijalankan supaya pelaburan tersebut dijalankan dalam tempoh-tempoh tertentu, maka kedua-dua pihak wakib mengikutnya berdasarkan sebuah hadis yang mafhumnya:

" Orang Muslim wajib mengikut (syarat-syarat yang disepakati) selagimana tidak menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal"

Jenis-jenis mudharabah:

1. Mudharabah tidak bersyarat:

Akad di dalam pelaburan ini, pelabur tidak mensyaratkan kepada pengusaha supaya berniaga di tempat tertentu, barang tertentu  ataupun cara perniagaan tertentu.

2. Mudharabah bersyarat:

Akad di dalam pelaburan ini, pelabur mensyaratkan kepada pengusaha supaya berniaga di tempat tertentu, barang tertentu  ataupun cara perniagaan tertentu.

Rukun-rukun mudharabah

1  1.    Dua orang yang berakad
2  2.  Lafaz ijab (beri) dan qabul (terima)
3  3.  Modal
4  4.   Pekerjaan
5  5.   Untung

Syarat-syarat bagi setiap rukun

1  1.  Dua orang yang berakad

-       Mestilah orang yang mempunyai kelayakan menguruskan harta iaitu merdeka, baligh, cerdik ( tidak terlalu bodoh) yang cukup syarat untuk menjadi seorang wakil.

-       Orang yang muflis tidak boleh menjadi pelabur, tetapi boleh menjadi penguasaha

2  2.  Lafaz (ijab dan qabul)

-       Jumhur ulama berpendapat akad mudharabah wajib ada lafaz ijab dan qabul.

-       Dibolehkan apa-apa lafaz yang menunjukkan kepada pelaburan seperti: “ aku berikan rm 50 kau niagakan, untung nanti kita bahagi dua” kerana iktibar yang diambil kira pada akad adalah maknanya bukan lafaznya”

    3.   Modal

-       Ulama’ bersepakat modal harus diberi dalam dinar dan perak, adapun selain daripada itu ulama’berselisih pendapat.

-       Jumhur ulama’ menyatakatan tidak sah modal pelaburan dalam bentuk barang-barang perniagaan, kerana barang-barang perniagaan harganya tidak tetap, kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, dikhuatiri akan berlaku perselisihan antara pelabur dan pengusaha ketika pembahagian untung dan pemulangan modal.


-       Sebahagian ulama mengharuskan modal dalam bentuk duit, kerana menyatakan dinar dan dirham bukanlah yang dimaksudkan oleh zatnya,tetapi yang dimaksudkan dari sudut boleh dikembangkan.

-       Para fuqaha’ mensyaratkan modal yang dikeluarkan untuk sesuatu pelaburan mesti diketahui oleh kedua-dua pihak supaya kelak tidak timbul perkelahian.

4  4.   Untung

-       Ulama’ bersepakat syarat sah mudharabah pembahagian keuntungan kedua-dua pihak mesti diketahui. ( Badaius Soni’, Mughnil Muhtaj, Raudhatul Tolibin ) Jahilnya keuntungan menyebabkan rosaknya akad. Pembahagian keuntungan mesti dilakukan secara nisbah seperti 1/2 , 2/3 dan seumpamanya.

-       Keuntungan tetap tanpa pelabur perlu menanggung risiko kerugian juga diharamkan. Contohnya pelabur mensyaratkan supaya diberikan keuntungan kepadanya rm 10 000 setiap bulan. Ini dilarang kerana akan menyebabkan pengusaha dizalimi seandainya berlaku kerugian.

-       Seandainya perniagaan rugi, pelabur akan menanggung rugi modal manakala pengusaha rugi tenaga.

-       Kalau disyaratkan semua keuntungan diberikan kepada pengusaha akad tersebut bertukar menjadi pinjaman. Kalau disyaratkan semua keuntungan diberikan kepada pelabur akad tersebut bertukar menjadi ibdha’ (  pengusaha hanya menolong pelabur )

5   5.  Dua orang yang melabur

-       Pengusaha mesti menjalankan aktiviti pelaburan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pelabur, seandainya pengusaha melanggar syarat tersebut dan berlaku kerugian atau bencana pengusaha wajib menanggung kerugian tersebut


Rujukan: 

1. Feqh Islami wa adillatuhu ( Dr Wahbah Zuhaili)
2. Fatawa Kuwaitiah

12.05am 29/4/2014
Muscat Aiport,
Oman.

2 comments:

Unknown said...

Terima kasih bebanyak. Mohon halalkan ilmu yg diberi. Terima kasih kerana sudi mencurahkan ilmu dan berkongsi

Unknown said...

Terima kasih bebanyak. Mohon halalkan ilmu yg diberi. Terima kasih kerana sudi mencurahkan ilmu dan berkongsi

Related Posts with Thumbnails